Časté otázky

Čo je predmetom činnosti nadácie?

Nadácia pomáha deťom, ktoré prišli v dôsledku dopravných nehôd o jedného alebo oboch rodičov alebo majú trvalé následky na zdraví.

Ako často nadácia poskytuje príspevky?

Nadácia poskytuje príspevky raz do roka.

Ako je možné od nadácie získať príspevok?

Je potrebné nadácii zaslať žiadosť, ktorá musí obsahovať:

  • meno žiadateľa a právne overený vzťah k pozostalým po obetiach dopravných nehôd
  • meno dieťaťa a údaje, či sa jedná o úplnú sirotu alebo polosirotu
  • dokumentáciu dopravnej nehody
  • účel, na ktorý budú poskytnuté prostriedky použité, napr. príspevok k udržaniu životného štandardu, študijné štipendium, príprava pre budúce povolanie atď.
  • u študentov stredných a vysokých škôl potvrdenie o dennom štúdiu
  • doloženie sociálnej situácie žiadateľa
Aké sú ďalšie činnosti nadácie?

Nadácia aktívne rozvíja spolupráce s ďalšími partnerskými organizáciami.

Kto má nárok na príspevok od nadácie?

Príspevok je možné poskytnúť deťom pozostalým po obetiach dopravných nehôd a deťom, ktoré v dôsledku dopravnej nehody majú trvalé následky na zdraví a ktoré zároveň v čase dopravnej nehody nedosiahli 18 rokov veku a nie sú v čase podania žiadosti zárobkovo činné, pretože absolvujú povinnú školskú dochádzku, prípadne sa pripravujú na budúce povolanie v dennom štúdiu.

Kto o udelení príspevku rozhoduje?

Návrh na poskytnutie nadačného príspevku predkladá správnej rade riaditeľ nadácie na základe vyhodnotenia prijatých žiadostí.

O aký príspevok sa jedná?

Spravidla sa jedná o priamy finančný príspevok. Správna rada nadácie môže ale stanoviť aj iné formy pomoci ako priame peňažné plnenie, napr. príspevok na nákup liečebných pomôcok, úhradu liečenia atď.