Nadačná listina

Detská dopravná
nadácia

ktorej cieľom je pomoc deťom pozostalým po obetiach dopravných nehôd a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky

Správna rada DETSKÉ DOPRAVNÉ NADÁCIE po súhlase revízora vydáva túto nadačnú listinu:

Prvá časť
Úvodné ustanovenia

Čl. I.
Názov nadácie je Detská dopravná nadácia.
 
Čl. II.
Sídlo nadácie
Sídlom nadácie je: Tomášikova 30, 821 01 Bratislava.

Čl. III.
Účel nadácie
Nadácia sa zriaďuje najmä za účelom ochrany práv detí a mládeže, ktorú bude predstavovať:
1) finančná pomoc deťom pozostalým po obetiach dopravných nehôd a deťom, ktoré v dôsledku dopravnej nehody majú trvalé následky na zdraví,
2) organizačné a finančné pôsobenie v oblasti prevencie dopravných nehôd mládeže a zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky,
3) rozvíjanie vzájomnej spolupráce s partnerskými organizáciami v Slovenskej republike aj v zahraničí.

Čl. IV.
Činnosť nadácie

Na dosiahnutie účelu nadácie uvedeného v článku III tejto nadačnej listiny bude nadácia najmä:
1) prispievať deťom pozostalým po obetiach dopravných nehôd a deťom, ktoré v dôsledku dopravnej nehody majú trvalé následky na zdraví,
2) organizačne a finančne zabezpečovať ďalšie aktivity súvisiace s uvedeným účelom,
3) organizačne a finančne pôsobiť v oblasti prevencie dopravných nehôd mládeže a zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky,
4) rozvíjať vzájomnú spoluprácu s partnerskými organizáciami v Slovenskej republike aj v zahraničí.

Čl. V.
Právne pomery nadácie
Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu uvedeného v článku III. tejto nadačnej listiny, a to v súlade s ust. § 2 a nasl. zákona č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“), a teda riadi sa Zákonom, ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto nadačnou listinou.

Čl. VI.
Územná pôsobnosť nadácie

Nadácia vyvíja svoju činnosť na celom území Slovenskej republiky a rokuje s odbornými zahraničnými a medzinárodnými organizáciami v odbore dopravy.

Druhá časť
Majetok nadácie

Čl. VII.
Nadačné imanie a ostatný majetok nadácie

1) Zakladateľ Ústredný automotoklub Slovenská republika poskytol sumu 6638,-Eur (slovom šesť tisíc šesťsto tridsať osem).
2) Majetok nadácie tvorí v čase založenia nadácie nadačné imanie vo výške 6638,- Eur, ktoré sa zapisuje do príslušného registra. Majetok nadácie môžu popri nadačnom imaní tvoriť aj nadačný fond a ostatný majetok. Celková hodnota nadačného imania nesmie byť nižšia ako 6638,- Eur a po dobu trvania nadácie sa nadačné imanie nesmie znížiť pod 6638,- Eur.
3) Nadačný fond tvoria peňažné prostriedky, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania alebo ostatného majetku nadácie.
4) Ostatný majetok nadácie, ktorý nie je súčasťou nadačného imania alebo nadačného fondu, tvoria peňažné prostriedky, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a iné majetkové hodnoty oceniteľné peniazmi.
5) Nadácia používa na dosahovanie účelu, na ktorý bola zriadená, výnosy z nadačného imania a ostatného majetku nadácie a toho, čo je poskytnuté tretími osobami nadácii na dosahovanie účelu, na ktorý bola zriadená, teda dary nadácii.
 
Čl. VIII.
Používanie prostriedkov nadácie
Prostriedky nadácie možno použiť iba na dosiahnutie účelu nadácie uvedeného v čl. III. tejto nadačnej listiny, a to najmä na:
a) činnosť nadácie uvedenú v článku IV. tejto nadačnej listiny,
b) zabezpečenie činnosti nadácie uvedenej v čl. IV. tejto nadačnej listiny, najmä na bežný chod nadácie, a to vo výške každoročne určenej správnou radou, ktorá nesmie presiahnuť 30% majetku nadácie podľa jeho stavu k 31. 12. toho roku, v ktorom sa percentuálna časť celkových nákladov nadácie aktuálne počíta.
c) vynaloženie nákladov na zhodnotenie majetku nadácie, ktoré predstavujú aj provízie zaplatené právnickým a fyzickým osobám, okrem členov správnej rady a revízora, za získanie finančných prostriedkov pre nadáciu, maximálne však do výšky 20 % zo získaných finančných prostriedkov.
Nadačný príspevok poskytnutý nadáciou v súlade s účelom, na ktorý bola nadácia zriadená, je osoba, ktorej bol poskytnutý, povinná použiť v súlade s podmienkami stanovenými nadáciou; inak je povinná tento nadačný príspevok vrátiť alebo vrátiť náhradu v peniazoch v lehote určenej nadáciou.
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej nadácia poskytla prostriedky, je povinná použiť tieto prostriedky len na verejnoprospešný účel, na ktorý jej boli poskytnuté, a na požiadanie preukázať nadácii, ako prostriedky použila. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nesplní povinnosť podľa predchádzajúcej vety, je povinná poskytnuté prostriedky bezodkladne vrátiť nadácii. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli prostriedky nadácie poskytnuté v rozpore so Zákonom, je povinná tieto prostriedky vrátiť.
Ak hodnota daru alebo výška príspevku presiahne 331 eur, je nadácia povinná oznámiť darcovi presnú špecifikáciu jeho použitia do 60 dní odo dňa použitia tohto daru alebo príspevku, ak darca neustanoví inak. Ak darca poskytol nadácii dar alebo príspevok na konkrétny verejnoprospešný účel, nadácia je oprávnená použiť ho na iný účel len s predchádzajúcim súhlasom tohto darcu.
Prostriedky nadácie určené na plnenie jej verejnoprospešného účelu nemožno poskytnúť zakladateľovi, členovi správnej rady, správcovi nadácie, ani členovi iného orgánu nadácie a im blízkym osobám. To neplatí, ak ide o poskytnutie prostriedkov z nadačného fondu vytvoreného na plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo ktoré potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí, ani na prospech kandidáta na volenú funkciu podľa príslušných právnych predpisov.

  Čl. IX.
Podmienky pre poskytovanie nadačných príspevkov
1) Nadačné prostriedky možno najmä poskytnúť:
a) deťom pozostalým po obetiach dopravných nehôd alebo deťom, ktoré v dôsledku dopravnej nehody majú trvalé následky na zdraví, ktoré v čase dopravnej nehody nedovŕšil 18 rokov veku a ktoré sa v čase podania žiadosti formou denného štúdia sústavne pripravujú na budúce povolanie,
b) fyzickým a právnickým osobám vyvíjajúcim činnosť súvisiacu s účelom nadácie, najmä v oblasti bezpečnosti cestnej premávky.
2) Poskytovanie nadačných príspevkov v súlade s účelom nadácie podlieha predchádzajúcemu schváleniu správnou radou nadácie.
3) Návrh na poskytnutie nadačných príspevkov predkladá správnej rade správca nadácie na základe vyhodnotenia prijatých žiadostí.
4) Žiadosť o poskytnutie nadačného príspevku musí obsahovať:
a) meno žiadateľa – právne overený a preukázaný vzťah k pozostalým po obetiach dopravných nehôd,
b) meno dieťaťa a údaje, či dieťa je úplná sirota alebo polosirotu,
c) dokumentáciu týkajúcu sa dopravnej nehody,
d) účel, na ktorý budú poskytnuté prostriedky použité (napr. príspevok na udržanie životného štandardu, študijné štipendium, príprava na budúce povolanie a pod.).
5) Výšku príspevku určí správna rada podľa počtu žiadateľov a finančných možností nadácie za týchto podmienok:
a) v kalendárnom roku je výška príspevku konštantná,
b) výška príspevku pre polosirotu tvorí až 60% príspevku pre úplnú sirotu,
c) v sociálnych prípadoch hodných osobitného zreteľa môže správna rada nadácie rozhodnúť odlišne od ustanovení bodov a) a b),
d) príspevok sirotám a polosirotám poskytuje nadácia spravidla 1x ročne.
6) Správna rada svojím rozhodnutím môže:
a) určiť aj iné formy pomoci ako priame peňažné plnenie, napr. príspevok na nákup liečebných pomôcok, úhradu liečenia atď., a to opäť na základe žiadosti, ktorá musí obsahovať náležitosti uvedené v ods. 4) tohto článku. Žiadosť po preskúmaní prekladá správnej rade správca nadácie,
b) rozhodnúť o ďalších formách použitia prostriedkov pre deti pozostalé po obetiach dopravných nehôd, ako sú napr. poznávacie zájazdy, rekreačné pobyty, poistenie detí, vecné dary, a to s prihliadnutím na možnosti nadácie, prípadne požiadavky darcu,
c) poskytovať prostriedky na účely uvedené v ods. 1 písm. b), najmä:
i) na výstavbu a prevádzkovanie zariadení slúžiacich na dopravnú výchovu,
ii) organizátorom podujatí určených na dopravnú výchovu detí a mládeže.

Tretia časť
Orgány nadácie

Čl. X.
Správna rada
1) Správna rada je najvyšší orgán nadácie. Správna rada má troch (3) členov. Funkčné obdobie členov správnej rady je päťročné, člena správnej rady možno zvoliť opakovane. Návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady. Na zvolenie člena správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady.
2) Členom správnej rady môže byť len bezúhonná fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony. Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má v zmysle Zákona nárok na náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie.
3) Správna rada rozhoduje vo veciach jej výslovne zverených Zákonom a touto nadačnou listinou. Správna rada:
a) rozhoduje o zrušení nadácie,
b) volí a odvoláva predsedu a členov správnej rady, volí a odvoláva správcu nadácie a revízora,
c) rozhoduje o zmenách v nadačnej listine po ich predchádzajúcom schválení revízorom,
d) vymenúva likvidátora,
e) každoročne schvaľuje rozpočet nadácie, ktorý jej predkladá správca nadácie, f) rozhoduje o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených Zákonom a nadačnou listinou,
g) rozhoduje o zvýšení nadačného imania, o zmenách v predmete nadačného imania; každé takéto svoje rozhodnutie je povinná písomne odôvodniť,
h) rozhoduje o vytvorení nadačného fondu, schvaľuje záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,
i) určuje odmenu za výkon funkcie správcu nadácie.

4) Správna rada rozhoduje vo všetkých ďalších veciach týkajúcich sa činnosti nadácie, ktoré nie sú nadačnou listinou zverené na rozhodovanie správcovi nadácie.

5) Správna rada je oprávnená zmeniť, zrušiť alebo pozastaviť rozhodnutie správcu nadácie vo veciach jemu zverených nadačnou listinou a o takejto veci sama rozhodnúť.

6) Rokovania správnej rady sa konajú najmenej dvakrát ročne. Rokovania zvoláva a riadi spravidla predseda správnej rady. Predseda správnej rady je povinný kedykoľvek zvolať mimoriadne rokovanie správnej rady, ak o to požiadajú písomne aspoň dvaja členovia správnej rady. Predseda správnej rady zvolá mimoriadne rokovanie správnej rady najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti.

7) Rokovania správnej rady zvolá aj revízor, pokiaľ tak neurobí predseda správnej rady na návrh revízora.

8) Správna rada je uznášaniaschopná, ak sa na rokovaní zúčastnia aspoň štyria (4) členovia správnej rady. Na platnosť rozhodnutia správnej rady je potrebný súhlas väčšiny jej prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu správnej rady.

9) Výkon funkcie člena správnej rady nie je zlučiteľný s funkciou správcu alebo člena iného orgánu tejto nadácie.

10) Členom správnej rady nemôže byť osoba, ktorej sa poskytujú peňažné prostriedky z majetku nadácie.

11) Pri vzniku nadácie zakladatelia určili nasledovných členov a predsedu správnej rady nadácie:

11.1     Karolína Topolová, predseda Správnej rady DDN

11.2     Juraj Smrečan, podpredseda Správnej rady DDN

11.3     Jana Hanušová, člen Správnej rady DDN

    12) Členstvo v správnej rade zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) písomným odstúpením doručeným správcovi nadácie alebo správnej rade,
c) odvolaním správnou radou,
d) smrťou.

  Čl. XI.
Predseda správnej rady

1) Správna rada volí zo svojich členov predsedu, ktorý zvoláva správnu radu a vedie zasadnutia správnej rady. Na voľbu a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. Do funkcie predsedu správnej rady môže byť člen správnej rady zvolený opakovane.

Predseda správnej rady zvoláva a riadi rokovania správnej rady. Predseda môže zvolaním a vedením zasadania písomne poveriť iného člena správnej rady.

  Čl. XII.
Správca nadácie

1) Správca nadácie je štatutárny orgán nadácie, ktorý riadi činnosť nadácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú Zákonom alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov. Podpisovanie za nadáciu uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu nadácie správca nadácie pripojí svoj podpis.

2) Správcu nadácie volí a odvoláva správna rada. Na zvolenie správcu nadácie je potrebný súhlas dvoch tretín členov správnej rady. Za prvého správcu nadácie zakladatelia určili:
Katarína Moravčíková

3) Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom.

4) Za správcu nadácie môže byť zvolená bezúhonná fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Podmienky zániku funkcie správcu nadácie sú uvedené v Zákone, najmä v ust. § 26 Zákona.

5) Správca nadácie je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach a prijímať všetky opatrenia, ktoré súvisia so zabezpečovaním bežného chodu nadácie, a to tak, aby celkové ročné náklady nadácie súvisiace s jej správou nepresiahli hranicu ustanovenú v článku VIII. ods. 1 písm. b) tejto nadačnej listiny. Správna rada môže okruh týchto otázok a opatrení bližšie vymedziť svojim rozhodnutím.

6) Správca nadácie nie je oprávnený rozhodovať o poskytovaní prostriedkov nadácie v zmysle článku IX. tejto nadačnej listiny, pokiaľ ho tým správna rada svojím rozhodnutím v jednotlivom prípade alebo pre určitý vymedzený okruh prípadov písomne nepoverí.

  Čl. XIII.
Revízor nadácie

1) Revízora nadácie volí a odvoláva správna rada nadácie.

2) Revízor nadácie vykonáva pôsobnosť dozornej rady podľa Zákona.

3) Funkčné obdobie revízora je tri (3) roky. Znovuzvolenie revízora po uplynutí funkčného obdobia je možné. Zakladatelia pri vzniku nadácie určili za prvého revízora:
Kristýna Dršková

4) V pôsobnosti revízora podľa Zákona a tejto nadačnej listiny je:

a) dohľad, či správna rada vykonáva pôsobnosť podľa zákona a v zhode s nadačnou listinou,
b) kontrola plnenia podmienok stanovených pre poskytovanie nadačných príspevkov,
c) upozorňovanie správnej rady na zistené nedostatky a podávanie návrhov na ich odstránenie,
d) oprávnenie nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a právo kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou,
e) schvaľovanie účtovnej závierky a výročnej správy nadácie,
f) podávanie písomnej správy o svojej činnosti, a to aspoň raz ročne, správnej rade nadácie,
g) zastúpenie nadácie proti členovi správnej rady, ako aj v každej záležitosti, keď záujem členov správnej rady odporuje záujmom nadácie,
h) zvolanie rokovaní správnej rady v prípade, že na revízorov podnet tak neurobí predseda správnej rady,
i) vydanie súhlasu s navrhnutou zmenou nadačnej listiny pred jej schválením správnou radou nadácie.

  5) Správca nadácie nesmie byť členom správnej rady alebo iného orgánu nadácie. Je oprávnený zúčastňovať sa na zasadaniach správnej rady s poradným hlasom.

6) Za správcu nadácie môže byť zvolená bezúhonná fyzická osoba s trvalým pobytom alebo s dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky. Na zvolenie revízora je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov správnej rady. Podmienky zániku funkcie revízora sú uvedené v Zákone, najmä v ust. § 27 ods. 2 v spojení s ust. § 26 Zákona.

  Čl. XIV.
Výkon funkcií v orgánoch nadácie. Výkon funkcií v orgánoch nadácie

Funkcie v orgánoch nadácie sú čestné a dobrovoľné. Členovia orgánov nadácie sa môžu svojej funkcie vzdať. V prípade vzdania sa funkcie musí takýto člen orgánu nadácie urobiť všetky kroky potrebné na riadne pokračovanie fungovania nadácie tak, aby nadácii nevznikla žiadna ujma; povinnosti ustanoviť nového člena orgánu namiesto člena orgánu, ktorý sa funkcie vzdal, vyplývajúce zo Zákona, tým nie sú dotknuté.

Štvrtá časť

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Čl. XV.
Zmena nadačnej listiny


O zmenách tejto nadačnej listiny rozhoduje dvoch tretinovú väčšinou všetkých hlasov správna rada po predchádzajúcom schválení navrhnutých zmien revízorom nadácie.

Čl. XVI.
Zrušenie, zánik a likvidácia nadácie


1) Nadácia je zriadená na dobu neurčitú.
2) Záležitosti a otázky, ktoré nie sú touto nadačnou listinou upravené, sa budú spravovať ustanoveniami Zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3) Zrušenie s likvidáciou a zánik nadácie sa spravuje najmä ust. § 18 Zákona.